กองแผนงานแม่โจ้ ร่วมกับกองแผนงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมหารือเพื่อพัฒนาชุดโครงการเชิงบูรณาการระหว่างทั้ง 2 มหาวิทยาลัย


ปรับปรุงข้อมูล : 22/7/2559 11:52:49     ที่มา : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 721

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 กองแผนงานแม่โจ้ ร่วมกับกองแผนงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมหารือเพื่อพัฒนาชุดโครงการเชิงบูรณาการระหว่างทั้ง 2 มหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธาน และมีนักวิจัยจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย รวมทั้งทีมงานจาก สวทช. เข้าร่วมระดมความคิดเห็นประมาณ 50 ท่าน

การประชุมครั้งนี้ถือเป็นเวทีที่ 2 ต่อเนื่องจากการประชุมครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในครั้งนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นเจ้าภาพ โดยได้นำเสนอศักยภาพจากการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นด้านเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งผลงานวิจัยที่โดดเด่น อาทิเช่น การแปรรูปอาหาร การพัฒนาพันธุ์ข้าว การผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำอินทรีย์ เวชสำอาง การผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ ฯลฯ หลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อหาช่องทางการพัฒนาโครงการความร่วมมือระหว่างทั้งสองสถาบัน

ซึ่งผลการประชุมได้ข้อสรุปว่า ทั้งสองมหาวิทยาลัยจะบูรณาการเอาองค์ความรู้ นักวิจัย และทรัพยากรที่มีอยู่ มาร่วมกันพัฒนาชุดโครงการเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และตอบสนองความต้องการของภาคเอกชน และแก้ปัญหาชุมชนสังคมในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง โดยมุ่งเน้นใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่
1) อาหารและสุขภาพ (Food and Health)
2) พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Environment and Energy)
3) วัฒนธรรมล้านนา (Internationalization to Lanna)

โดยหลังจากนี้ทีมนักวิจัยแต่ละด้านจะได้ร่วมกันพัฒนากรอบแนวคิดชุดโครงการ โดยมีกองแผนงานทั้งสองแห่งเป็นผู้ประสานงาน และจะจัดให้มีเวทีในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นของการบูรณาการการทำงานในเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการพัฒนาผู้นำการเกษตรยุคใหม่ รุ่นที่ 2 (MAGLEAD#2) สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 15 มิถุนายน 2561

18/6/2561 15:14:33
40

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการพัฒนาผู้นำการเกษตรยุคใหม่ รุ่นที่ 2 (MAGLEAD#2) สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 14 มิถุนายน 2561

18/6/2561 14:48:07
27

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการพัฒนาผู้นำการเกษตรยุคใหม่ รุ่นที่ 2 (MAGLEAD#2) สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 7 มิถุนายน 2561

12/6/2561 10:58:32
64

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการพัฒนาผู้นำการเกษตรยุคใหม่ รุ่นที่ 2 (MAGLEAD#2) สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 8 มิถุนายน 2561

12/6/2561 10:57:40
41

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการพัฒนาผู้นำการเกษตรยุคใหม่ รุ่นที่ 2 (MAGLEAD#2) สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

5/6/2561 15:53:19
71

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการพัฒนาผู้นำการเกษตรยุคใหม่ รุ่นที่ 2 (MAGLEAD#2) สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 1 มิถุนายน 2561

5/6/2561 15:05:19
43

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการพัฒนาผู้นำการเกษตรยุคใหม่ รุ่นที่ 2 (MAGLEAD#2) สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

30/5/2561 11:48:36
87

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการพัฒนาผู้นำการเกษตรยุคใหม่ รุ่นที่ 2 (MAGLEAD#2) สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

30/5/2561 11:47:15
86

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพในมิติ งาน เงิน คน”

14/2/2561 10:53:55
229

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

14/2/2561 10:51:11
171