กองแผนงานแม่โจ้ ร่วมกับกองแผนงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมหารือเพื่อพัฒนาชุดโครงการเชิงบูรณาการระหว่างทั้ง 2 มหาวิทยาลัย


ปรับปรุงข้อมูล : 22/7/2559 11:52:49     ที่มา : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 695

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 กองแผนงานแม่โจ้ ร่วมกับกองแผนงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมหารือเพื่อพัฒนาชุดโครงการเชิงบูรณาการระหว่างทั้ง 2 มหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธาน และมีนักวิจัยจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย รวมทั้งทีมงานจาก สวทช. เข้าร่วมระดมความคิดเห็นประมาณ 50 ท่าน

การประชุมครั้งนี้ถือเป็นเวทีที่ 2 ต่อเนื่องจากการประชุมครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในครั้งนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นเจ้าภาพ โดยได้นำเสนอศักยภาพจากการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นด้านเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งผลงานวิจัยที่โดดเด่น อาทิเช่น การแปรรูปอาหาร การพัฒนาพันธุ์ข้าว การผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำอินทรีย์ เวชสำอาง การผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ ฯลฯ หลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อหาช่องทางการพัฒนาโครงการความร่วมมือระหว่างทั้งสองสถาบัน

ซึ่งผลการประชุมได้ข้อสรุปว่า ทั้งสองมหาวิทยาลัยจะบูรณาการเอาองค์ความรู้ นักวิจัย และทรัพยากรที่มีอยู่ มาร่วมกันพัฒนาชุดโครงการเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และตอบสนองความต้องการของภาคเอกชน และแก้ปัญหาชุมชนสังคมในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง โดยมุ่งเน้นใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่
1) อาหารและสุขภาพ (Food and Health)
2) พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Environment and Energy)
3) วัฒนธรรมล้านนา (Internationalization to Lanna)

โดยหลังจากนี้ทีมนักวิจัยแต่ละด้านจะได้ร่วมกันพัฒนากรอบแนวคิดชุดโครงการ โดยมีกองแผนงานทั้งสองแห่งเป็นผู้ประสานงาน และจะจัดให้มีเวทีในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นของการบูรณาการการทำงานในเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ข่าวล่าสุด

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพในมิติ งาน เงิน คน”

14/2/2561 10:53:55
87

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

14/2/2561 10:51:11
76

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากราชอาณาจักรภูฏาน ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างการมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชณาณาจักรภูฏาน

23/1/2561 11:25:13
171

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากราชอาณาจักรภูฏาน ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างการมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชณาณาจักรภูฏาน

23/1/2561 11:25:05
97

สำนักงานอธิการบดีจัดการโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

28/9/2560 15:22:31
282

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561”

20/9/2560 15:49:49
251

การประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับภาคเอกชนร่วมกับภาคการศึกษา

18/8/2560 10:22:27
219

โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำการเกษตรยุคใหม่ (MAGLEAD) สัปดาห์ที่ 6 ระหว่างวันที่ 11-12 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่

17/8/2560 15:26:10
230

โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำการเกษตรยุคใหม่ (MAGLEAD) สัปดาห์ที่ 5 ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่

7/8/2560 14:52:37
215

โครงการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการโครงการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้”

2/8/2560 15:47:43
245