กองแผนงานแม่โจ้ ร่วมกับกองแผนงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมหารือเพื่อพัฒนาชุดโครงการเชิงบูรณาการระหว่างทั้ง 2 มหาวิทยาลัย


ปรับปรุงข้อมูล : 22/7/2559 11:52:49     ที่มา : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 673

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 กองแผนงานแม่โจ้ ร่วมกับกองแผนงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมหารือเพื่อพัฒนาชุดโครงการเชิงบูรณาการระหว่างทั้ง 2 มหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธาน และมีนักวิจัยจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย รวมทั้งทีมงานจาก สวทช. เข้าร่วมระดมความคิดเห็นประมาณ 50 ท่าน

การประชุมครั้งนี้ถือเป็นเวทีที่ 2 ต่อเนื่องจากการประชุมครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในครั้งนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นเจ้าภาพ โดยได้นำเสนอศักยภาพจากการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นด้านเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งผลงานวิจัยที่โดดเด่น อาทิเช่น การแปรรูปอาหาร การพัฒนาพันธุ์ข้าว การผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำอินทรีย์ เวชสำอาง การผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ ฯลฯ หลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อหาช่องทางการพัฒนาโครงการความร่วมมือระหว่างทั้งสองสถาบัน

ซึ่งผลการประชุมได้ข้อสรุปว่า ทั้งสองมหาวิทยาลัยจะบูรณาการเอาองค์ความรู้ นักวิจัย และทรัพยากรที่มีอยู่ มาร่วมกันพัฒนาชุดโครงการเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และตอบสนองความต้องการของภาคเอกชน และแก้ปัญหาชุมชนสังคมในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง โดยมุ่งเน้นใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่
1) อาหารและสุขภาพ (Food and Health)
2) พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Environment and Energy)
3) วัฒนธรรมล้านนา (Internationalization to Lanna)

โดยหลังจากนี้ทีมนักวิจัยแต่ละด้านจะได้ร่วมกันพัฒนากรอบแนวคิดชุดโครงการ โดยมีกองแผนงานทั้งสองแห่งเป็นผู้ประสานงาน และจะจัดให้มีเวทีในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นของการบูรณาการการทำงานในเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ข่าวล่าสุด

สำนักงานอธิการบดีจัดการโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

28/9/2560 15:22:31
198

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561”

20/9/2560 15:49:49
159

การประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับภาคเอกชนร่วมกับภาคการศึกษา

18/8/2560 10:22:27
161

โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำการเกษตรยุคใหม่ (MAGLEAD) สัปดาห์ที่ 6 ระหว่างวันที่ 11-12 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่

17/8/2560 15:26:10
172

โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำการเกษตรยุคใหม่ (MAGLEAD) สัปดาห์ที่ 5 ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่

7/8/2560 14:52:37
167

โครงการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการโครงการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้”

2/8/2560 15:47:43
198

โครงการสัมมนาเรื่อง “การประเมินสัมฤทธิ์ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี และแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)”

2/8/2560 15:44:58
132

โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำการเกษตรยุคใหม่ (MAGLEAD) สัปดาห์ที่ 4 ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่

1/8/2560 9:20:40
150

โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำการเกษตรยุคใหม่ (MAGLEAD) สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่

26/7/2560 10:25:38
133

โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำการเกษตรยุคใหม่ (MAGLEAD) สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2560

18/7/2560 13:33:01
131