เสวนาเรื่อง "มหาวิทยาลัยแม่โจ้กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ"


ปรับปรุงข้อมูล : 26/4/2560 9:59:57     ที่มา : กองแผนงาน     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 91

ข่าวล่าสุด

เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการทำงานของทีมงาน Faciliator และ Task group

19/6/2560 9:10:24
9

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์”

12/6/2560 10:10:14
45

พิธีดำหัวขอพรอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

3/5/2560 9:39:26
120

เสวนาเรื่อง "มหาวิทยาลัยแม่โจ้กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ"

26/4/2560 9:59:57
92

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพิจารณาตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนในคำรับรองการปฏิบัติราชการ

13/1/2560 10:12:34
190

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนพัฒนาระยะที่ 12 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560

13/9/2559 9:53:26
324

ประชุมคณะกรรมการเงินรายได้

24/8/2559 9:16:20
269

กองแผนงานร่วมหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับ สวทน. เกี่ยวกับการสร้างความเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา

27/7/2559 10:10:15
869

กองแผนงานแม่โจ้ ร่วมกับกองแผนงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมหารือเพื่อพัฒนาชุดโครงการเชิงบูรณาการระหว่างทั้ง 2 มหาวิทยาลัย

22/7/2559 11:52:49
584

ผู้อำนวยการกองแผนงานประชุมหารือหลักสูตรผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ร่วมกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

15/7/2559 13:30:12
582