งานบริหารและธุรการ

นางรุ่งทิวา เจริญทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางจิราพร สุนันทานนท์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส.กมลมาส จำรัส

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายปรีชา มะโนแสน

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร