รักษาการผู้อำนวยการกองแผนงาน

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์

อาจารย์