รักษาการผู้อำนวยการกองแผนงาน

-

อาจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์

อาจารย์