งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง

นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายพิพัฒ อิสระไพจิตร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส.วรรณภา กลัดกลีบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางภูษิตา ญาติมิตรหนุน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางธัญลักษณ์ อารยพิทยา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน