งานวิจัยสถาบัน

นางมยุรา ชูทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส.วัชราภรณ์ พิลา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายฐิติกร บุญราศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส.ธนัชพร เปรมเกษม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน