เสวนา เรื่อง "การพัฒนารูปแบบฟาร์มอัจฉริยะสำหรับเกษตรอินทรีย์ (smart Organic Farming Model)"


ปรับปรุงข้อมูล : 20/11/2558 13:32:58     อ่าน : 397

เสวนา เรื่อง "การพัฒนารูปแบบฟาร์มอัจฉริยะสำหรับเกษตรอินทรีย์ (smart Organic Farming Model)" วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

VDO "การพัฒนารูปแบบฟาร์มอัจฉริยะสำหรับเกษตรอินทรีย์ (smart Organic Farming Model)"  ช่วงที่ 1
VDO "การพัฒนารูปแบบฟาร์มอัจฉริยะสำหรับเกษตรอินทรีย์ (smart Organic Farming Model)"  ช่วงที่ 2
VDO "การพัฒนารูปแบบฟาร์มอัจฉริยะสำหรับเกษตรอินทรีย์ (smart Organic Farming Model)"  ช่วงที่ 3
VDO "การพัฒนารูปแบบฟาร์มอัจฉริยะสำหรับเกษตรอินทรีย์ (smart Organic Farming Model)"  ช่วงที่ 4