การจัดทำตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์รายบุคคล(KPIs) และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IDP) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้


ปรับปรุงข้อมูล : 18/1/2559 15:48:03     อ่าน : 1263

การจัดทำตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์รายบุคคล(KPIs) และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IDP) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่14-15 มกราคม 2559

VDO การาจัดทำตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์รายบุคคล (KPIs) และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)  ช่วงที่ 1
VDO การาจัดทำตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์รายบุคคล (KPIs) และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)  ช่วงที่ 2
VDO การาจัดทำตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์รายบุคคล (KPIs) และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)   ช่วงที่ 3
VDO การาจัดทำตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์รายบุคคล (KPIs) และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)   ช่วงที่ 4
VDO การาจัดทำตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์รายบุคคล (KPIs) และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)   ช่วงที่ 5
VDO การาจัดทำตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์รายบุคคล (KPIs) และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)   ช่วงที่ 6
VDO การาจัดทำตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์รายบุคคล (KPIs) และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)   ช่วงที่ 7
VDO การาจัดทำตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์รายบุคคล (KPIs) และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)   ช่วงที่ 8
VDO การาจัดทำตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์รายบุคคล (KPIs) และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)   ช่วงที่ 9
VDO การาจัดทำตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์รายบุคคล (KPIs) และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)   ช่วงที่ 10
VDO การาจัดทำตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์รายบุคคล (KPIs) และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)   ช่วงที่ 11