โครงการประชุมเสวนาวิชาการ การพัฒนาแนวคิดทิศทางและข้อเสนอภาคเกษตรไทย วันที่ 1-5 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมนรสิงห์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ และ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้


ปรับปรุงข้อมูล : 22/3/2559 10:19:00     อ่าน : 966

 

เสวนาเรื่อง "นโยบายและการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของบางประเทศที่ไทยควรมองกรณีของเอเชีย" วันที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 13.30-17.00 น.

VDO "นโยบายและการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของบางประเทศที่ไทยควรมองกรณีของเอเชีย" ช่วงที่ 1
VDO "นโยบายและการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของบางประเทศที่ไทยควรมองกรณีของเอเชีย"  ช่วงที่ 2
VDO "นโยบายและการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของบางประเทศที่ไทยควรมองกรณีของเอเชีย"  ช่วงที่ 3
VDO "นโยบายและการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของบางประเทศที่ไทยควรมองกรณีของเอเชีย"   ช่วงที่ 4
VDO "นโยบายและการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของบางประเทศที่ไทยควรมองกรณีของเอเชีย"   ช่วงที่ 5
VDO "นโยบายและการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของบางประเทศที่ไทยควรมองกรณีของเอเชีย"   ช่วงที่ 6
VDO "นโยบายและการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของบางประเทศที่ไทยควรมองกรณีของเอเชีย"   ช่วงที่ 7
VDO "นโยบายและการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของบางประเทศที่ไทยควรมองกรณีของเอเชีย"   ช่วงที่ 8

 เสวนาเรื่อง "ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนาระบบอาหารและการเกษตรไทย ในมุมมองของเกษตรกรและผู้บริโภค" วันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 13.30-17.00 น.  

VDO "ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนาระบบอาหารและการเกษตรไทย ในมุมมองของเกษตรกรและผู้บริโภค" ช่วงที่ 1
VDO "ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนาระบบอาหารและการเกษตรไทย ในมุมมองของเกษตรกรและผู้บริโภค"  ช่วงที่ 2
VDO "ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนาระบบอาหารและการเกษตรไทย ในมุมมองของเกษตรกรและผู้บริโภค"  ช่วงที่ 3
VDO "ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนาระบบอาหารและการเกษตรไทย ในมุมมองของเกษตรกรและผู้บริโภค"   ช่วงที่ 4
VDO "ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนาระบบอาหารและการเกษตรไทย ในมุมมองของเกษตรกรและผู้บริโภค"   ช่วงที่ 5
VDO "ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนาระบบอาหารและการเกษตรไทย ในมุมมองของเกษตรกรและผู้บริโภค"   ช่วงที่ 6

 เสวนาเรื่อง "บทบาทสถาบันการศึกษาด้านการเกษตร กับการตอบโจทย์ปัญหาการเกษตรของประเทศไทย" วันที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 13.30-16.30 น.  

VDO "บทบาทสถาบันการศึกษาด้านการเกษตร กับการตอบโจทย์ปัญหาการเกษตรของประเทศไทย" ช่วงที่ 1
VDO "บทบาทสถาบันการศึกษาด้านการเกษตร กับการตอบโจทย์ปัญหาการเกษตรของประเทศไทย"  ช่วงที่ 2
VDO "บทบาทสถาบันการศึกษาด้านการเกษตร กับการตอบโจทย์ปัญหาการเกษตรของประเทศไทย"  ช่วงที่ 3
VDO "บทบาทสถาบันการศึกษาด้านการเกษตร กับการตอบโจทย์ปัญหาการเกษตรของประเทศไทย"   ช่วงที่ 4
VDO "บทบาทสถาบันการศึกษาด้านการเกษตร กับการตอบโจทย์ปัญหาการเกษตรของประเทศไทย"   ช่วงที่ 5
VDO "บทบาทสถาบันการศึกษาด้านการเกษตร กับการตอบโจทย์ปัญหาการเกษตรของประเทศไทย"   ช่วงที่ 6
VDO "บทบาทสถาบันการศึกษาด้านการเกษตร กับการตอบโจทย์ปัญหาการเกษตรของประเทศไทย"   ช่วงที่ 7

 เสวนาเรื่อง "แนวคิดทิศทางและข้อเสนอเพื่อการพัฒนาระบบเกษตร ที่เหมาะสมบนที่สูงในมุมมองของชนเผ่า" และ  เสวนาเรื่อง "จุดร่วมในการะบวนทัศน์:วิทยาศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมในเกษตรกรรม และความเชื่อ พิธีกรรมต่อข้าว" และ "บรรยายพิเศษ เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมเริ่มจากข้าวเมล็ดเดียว
โดย ท่าน ว.วชิรเมธี" วันที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น.  

VDO "แนวคิดทิศทางและข้อเสนอเพื่อการพัฒนาระบบเกษตร ที่เหมาะสมบนที่สูงในมุมมองของชนเผ่า" ช่วงที่ 1
VDO "แนวคิดทิศทางและข้อเสนอเพื่อการพัฒนาระบบเกษตร ที่เหมาะสมบนที่สูงในมุมมองของชนเผ่า ช่วงที่ 2
VDO "แนวคิดทิศทางและข้อเสนอเพื่อการพัฒนาระบบเกษตร ที่เหมาะสมบนที่สูงในมุมมองของชนเผ่า"  ช่วงที่ 3
VDO "แนวคิดทิศทางและข้อเสนอเพื่อการพัฒนาระบบเกษตร ที่เหมาะสมบนที่สูงในมุมมองของชนเผ่า  ช่วงที่ 4
VDO "จุดร่วมในการะบวนทัศน์:วิทยาศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมในเกษตรกรรม และความเชื่อ พิธีกรรมต่อข้าวช่วงที่ 5
VDO "จุดร่วมในการะบวนทัศน์:วิทยาศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมในเกษตรกรรม และความเชื่อ พิธีกรรมต่อข้าวช่วงที่ 6
VDO "ความรับผิดชอบต่อสังคมเริ่มจากข้าวเมล็ดเดียว  ช่วงที่ 7
VDO "ความรับผิดชอบต่อสังคมเริ่มจากข้าวเมล็ดเดียว"   ช่วงที่ 8  
VDO "ความรับผิดชอบต่อสังคมเริ่มจากข้าวเมล็ดเดียว"   ช่วงที่ 9  
VDO "ความรับผิดชอบต่อสังคมเริ่มจากข้าวเมล็ดเดียว"   ช่วงที่ 10  

 เสวนาเรื่อง "ข้อเสนอเชิงนโยบายของชุมชนท้องถิ่นในการกำหนดชะตากรรม ของตนเองเพื่อความสุขของเกษตรกร" และ  เสวนาเรื่อง "ชุมชนจัดการตนเอง"                            และ "ปกฏกถา เรื่อง ยุทธศาสตร์ประชารัฐกับการบริหารการ พัฒนาภาคเกษตรไทย โดยหม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล"

วันที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น.  

VDO "ข้อเสนอเชิงนโยบายของชุมชนท้องถิ่นในการกำหนดชะตากรรม ของตนเองเพื่อความสุขของเกษตรกร" ช่วงที่ 1
VDO "ข้อเสนอเชิงนโยบายของชุมชนท้องถิ่นในการกำหนดชะตากรรม ของตนเองเพื่อความสุขของเกษตรกร ช่วงที่ 2
VDO "ข้อเสนอเชิงนโยบายของชุมชนท้องถิ่นในการกำหนดชะตากรรม ของตนเองเพื่อความสุขของเกษตรกร"  ช่วงที่ 3
VDO "ข้อเสนอเชิงนโยบายของชุมชนท้องถิ่นในการกำหนดชะตากรรม ของตนเองเพื่อความสุขของเกษตรกร  ช่วงที่ 4
VDO "ชุมชนจัดการตนเองช่วงที่ 5
VDO "ชุมชนจัดการตนเองช่วงที่ 6
VDO "ชุมชนจัดการตนเอง  ช่วงที่ 7
VDO "ชุมชนจัดการตนเอง  ช่วงที่ 8  
VDO "ปกฏกถา เรื่อง ยุทธศาสตร์ประชารัฐกับการบริหารการ พัฒนาภาคเกษตรไทย โดยหม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล  ช่วงที่ 9