โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำการเกษตรยุคใหม่ (MAGLEAD) วันที่ 7 กรกฏาคม - 12 สิงหาคม 2560


ปรับปรุงข้อมูล : 2/8/2560 14:48:57     อ่าน : 4347

โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำการเกษตรยุคใหม่ (MAGLEAD) วันที่ 7 กรกฏาคม - 12 สิงหาคม 2560

โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำการเกษตรยุคใหม่
(MAGLEAD) วันที่ 7 กรกฏาคม 2560
โดย ศ. ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน 
โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำการเกษตรยุคใหม่
(MAGLEAD) วันที่ 7 กรกฏาคม 2560
โดย ผศ. ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา