กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Planning Division

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสิริลักษณ์  ศรีสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกองแผนงาน ได้บรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ "กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กับการขับเคลื่อน “การพัฒนาองค์กร”: การวางแผน โครงสร้าง อัตรากำลัง งบประมาณ วิจัยสถาบัน" ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ ครั้งที่ 2 โดยในการนี้มีผู้ร่วมบรรยายอีก 1 ท่าน ได้แก่ นายวรุณสิริ  สุจินดา  รักษาการหัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล ซึ่งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2566-2570 และนโยบายสภามหาวิทยาลัย 9 ด้าน เป็นต้น ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 70 ปี   ทั้งนี้มีหัวหน้างาน/ฝ่าย เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย จำนวน 50 ท่าน

ปรับปรุงข้อมูล : 6/6/2566 14:44:58     ที่มา : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 351

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

กองแผนงานได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567"
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 กองแผนงานได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567" ขึ้น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและได้มอบนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และสำนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าหน่วยงาน เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เครดิตภาพ: ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18 ตุลาคม 2566     |      82
หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผลได้รับเกียรติจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ในการเป็นวิทยากร
วันที่ 29 กันยายน 2566 หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล กองแผนงาน ได้รับเกียรติจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษแก่ผู้ข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเด็น "ทิศทาง นโยบาย และแผนบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567" ณ ซัมมิท กรีนวัลเลย์ เชียงใหม่ คันทรีคลับ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
29 กันยายน 2566     |      122