พันธกิจ

        มุ่งพัฒนางานนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็ง  สามารถนำเสนอข้อมูลเพื่อการวางแผนและตัดสินใจแก่ผู้บริหารอย่างถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถให้คำแนะนำด้านนโยบายและแผนแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี