งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล

นายวรุณสิริ สุจินดา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ


     

น.ส.มีนา ทาหอม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ


     

นางวรกานต์ เขียวละม้าย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


     

น.ส.ภัครัศ ยุทธวราชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน