ตารางความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2559

1/6/2560 9:05:52

ตารางความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2560

1/5/2561 14:31:40

ตารางความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2561

10/5/2562 14:18:09
pdf

ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2555

15/10/2557 16:12:51
pdf

ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2556

15/10/2557 16:10:22
pdf

รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2558

28/10/2559 15:28:24