ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (FTES)
ภาวะการมีงานทำสำหรับการทำประกันคุณภาพปีการศึกษา2559
ข้อมูลนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2560
VDO เสวนาเรื่อง "มหาวิทยาลัยแม่โจ้กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ" 
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การประชุมมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 รายงานประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (E-Book)
 วีดีโอประเทศไทย 4.0 ในบริบทของการพัฒนาทุนมนุษย์ 
 เอกสารประเทศไทย 4.0 ในบริบทของการพัฒนาทุนมนุษย์ 
 เอกสารและรายละเอียดประกอบคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 
 VDO การเขียนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 
 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2557 (ฉบับสมบูรณ์) 
 VDO "การวิพากษ์และแปลงแผน
กลยุทธ์สำนักงานอธิการบดีสู่การ
ปฏิบัติ"
 
 ปฏิทินและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 แบบจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ 2559 
 E-Book นำเสนอเอกสาร 
 ปฏิทินกิจกรรม
 ระบบออกเลขหนังสือภายใน 
 ระบบข้อมูล 5 ด้าน
 แบบประเมินเกี่ยวกับเว็บไซต์
 ระบบการเงินกองแผนงาน
 แบบสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต
 VDO ทบทวนทิศทางการพัฒนาและจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ข่าวกิจกรรม