1.รายงานการสำรวจความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561

11/5/2562 11:35:48

ตารางความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2558

1/6/2560 14:38:30
pdf

2. รายงานการสำรวจความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560.pdf

11/5/2562 11:36:05
pdf

รายงานการสำรวจความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2557

28/10/2559 15:30:36
pdf

รายงานการสำรวจความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2558-2559

26/6/2560 10:25:35
pdf

รายงานความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2556

22/7/2558 16:15:30