pdf

1.ร่างแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

23/8/2559 14:47:39
pdf

10.แนวคิดเกี่ยวกับประเทศไทย 4.0

23/8/2559 14:48:37
pdf

11.เอกสารนำเสนอ มหาวิทยาลัยรวมใจ ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 รีทรีทสภามหาวิทยาลัย 20 สิงหาคม 2559

23/8/2559 14:48:42
pdf

2.เอกสารนำเสนอแผน 12 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

23/8/2559 14:47:47
pdf

3.ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

23/8/2559 14:47:52
pdf

4.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

23/8/2559 14:47:59
pdf

5.เอกสารนำเสนอยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

23/8/2559 14:48:05
pdf

6.เอกสารนำเสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

23/8/2559 14:48:12
pdf

7.นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)

23/8/2559 14:48:18
pdf

8.นโยบายการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

23/8/2559 14:48:23
pdf

9. 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต

23/8/2559 14:48:31
pdf

จุดเน้นเชิงนโยบาย นพ.ธีระเกียรติ_2Mar17.pdf

30/6/2560 10:34:39
pdf

นโยบาย นพ.ธีระเกียรติ.pdf

30/6/2560 10:34:47
PDF

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับประกาศราชกิจจา_30Dec16.PDF

30/6/2560 10:34:53
pdf

สรุปจุดเน้นเชิงนโยบาย นพ.ธีระเกียรติ_2Mar17.pdf

30/6/2560 10:34:59