01.ตารางการสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ปีการศึกษา 2556

5/7/2560 11:42:36

02.ตารางผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2557 (เพื่อใช้ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาฯ) จำแนกตามหลักสูตร

5/7/2560 11:42:45

03.ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ปีการศึกษา 2558

5/7/2560 11:42:53

ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ปีการศึกษา 2560

11/5/2562 11:30:32
rar

การสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลับแม่โจ้ปีการศึกษา 2552 (QA)

1/1/2557 0:00:00
pdf

การสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2554

1/1/2557 0:00:00
pdf

การสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2555

7/8/2557 13:18:31
pdf

การสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2557 ระดับตรี โท เอก

22/11/2559 15:44:06
docx

จุดเด่น-จุดด้อยที่ควรปรับปรุง.docx

4/6/2557 13:46:15
rar

ตารางสรุปความพึงพอใจของผู้ประกอบการฯ จำแนกตามคณะ ปีการศึกษา 2555.rar

4/6/2557 12:34:51
rar

ตารางสรุปความพึงพอใจของผู้ประกอบการฯ จำแนกตามคณะ ปีการศึกษา 2556

24/6/2559 9:57:06
rar

ตารางสรุปความพึงพอใจของผู้ประกอบการฯ ปีการศึกษา 2555.rar

5/7/2560 11:42:03
rar

ตารางสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการฯ จำแนกตามคณะ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2555.rar

3/6/2557 15:31:12
pdf

รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ปีงบประมาณ 2554 (โดย สนง.สถิติ)

1/1/2557 0:00:00
pdf

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการในการทำงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2553

1/1/2557 0:00:00
pdf

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการในการทำงานของบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2553

1/1/2557 0:00:00