ประชุมคณะกรรมการเงินรายได้


ปรับปรุงข้อมูล : 24/8/2559 9:16:20     ที่มา : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 340

ประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณแผ่นดิน 60 แก่หน่วยงานภายใน...

ปีนี้แม้แม่โจ้จะไม่ได้รับงบประมาณสิ่งก่อสร้าง ตามนโยบายรัฐบาล แต่เราก็ยังได้รับงบประมาณมาขับเคลื่อนโครงการเชิงยุทธศาสตร์ทดแทน ซึ่งคาดว่าโครงการต่างๆในปีนี้จะช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น เรื่องเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสีเขียว Green Office การท่องเที่ยว ฐานเรียนรู้ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การจัดการขยะ พลังงานทดแทน การสร้างชุมชนเชิงนิเวศต้นแบบ และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

โดยปีนี้หลายโครงการงบประมาณจะถูกจัดสรรไปยังหน่วยงานภายในโดยตรง เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว ดังนั้นคงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกหน่วยงานในการขับเคลื่อนโครงการให้ประสบความสำเร็จต่อไป

ข่าวล่าสุด

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพในมิติ งาน เงิน คน”

14/2/2561 10:53:55
87

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

14/2/2561 10:51:11
76

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากราชอาณาจักรภูฏาน ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างการมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชณาณาจักรภูฏาน

23/1/2561 11:25:13
171

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากราชอาณาจักรภูฏาน ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างการมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชณาณาจักรภูฏาน

23/1/2561 11:25:05
97

สำนักงานอธิการบดีจัดการโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

28/9/2560 15:22:31
282

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561”

20/9/2560 15:49:49
251

การประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับภาคเอกชนร่วมกับภาคการศึกษา

18/8/2560 10:22:27
219

โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำการเกษตรยุคใหม่ (MAGLEAD) สัปดาห์ที่ 6 ระหว่างวันที่ 11-12 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่

17/8/2560 15:26:10
230

โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำการเกษตรยุคใหม่ (MAGLEAD) สัปดาห์ที่ 5 ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่

7/8/2560 14:52:37
215

โครงการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการโครงการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้”

2/8/2560 15:47:43
245