ประชุมคณะกรรมการเงินรายได้


ปรับปรุงข้อมูล : 24/8/2559 9:16:20     ที่มา : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 326

ประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณแผ่นดิน 60 แก่หน่วยงานภายใน...

ปีนี้แม้แม่โจ้จะไม่ได้รับงบประมาณสิ่งก่อสร้าง ตามนโยบายรัฐบาล แต่เราก็ยังได้รับงบประมาณมาขับเคลื่อนโครงการเชิงยุทธศาสตร์ทดแทน ซึ่งคาดว่าโครงการต่างๆในปีนี้จะช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น เรื่องเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสีเขียว Green Office การท่องเที่ยว ฐานเรียนรู้ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การจัดการขยะ พลังงานทดแทน การสร้างชุมชนเชิงนิเวศต้นแบบ และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

โดยปีนี้หลายโครงการงบประมาณจะถูกจัดสรรไปยังหน่วยงานภายในโดยตรง เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว ดังนั้นคงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกหน่วยงานในการขับเคลื่อนโครงการให้ประสบความสำเร็จต่อไป

ข่าวล่าสุด

สำนักงานอธิการบดีจัดการโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

28/9/2560 15:22:31
198

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561”

20/9/2560 15:49:49
159

การประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับภาคเอกชนร่วมกับภาคการศึกษา

18/8/2560 10:22:27
161

โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำการเกษตรยุคใหม่ (MAGLEAD) สัปดาห์ที่ 6 ระหว่างวันที่ 11-12 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่

17/8/2560 15:26:10
172

โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำการเกษตรยุคใหม่ (MAGLEAD) สัปดาห์ที่ 5 ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่

7/8/2560 14:52:37
167

โครงการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการโครงการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้”

2/8/2560 15:47:43
198

โครงการสัมมนาเรื่อง “การประเมินสัมฤทธิ์ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี และแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)”

2/8/2560 15:44:58
132

โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำการเกษตรยุคใหม่ (MAGLEAD) สัปดาห์ที่ 4 ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่

1/8/2560 9:20:40
150

โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำการเกษตรยุคใหม่ (MAGLEAD) สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่

26/7/2560 10:25:38
133

โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำการเกษตรยุคใหม่ (MAGLEAD) สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2560

18/7/2560 13:33:01
131