ประชุมคณะกรรมการเงินรายได้


ปรับปรุงข้อมูล : 24/8/2559 9:16:20     ที่มา : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 351

ประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณแผ่นดิน 60 แก่หน่วยงานภายใน...

ปีนี้แม้แม่โจ้จะไม่ได้รับงบประมาณสิ่งก่อสร้าง ตามนโยบายรัฐบาล แต่เราก็ยังได้รับงบประมาณมาขับเคลื่อนโครงการเชิงยุทธศาสตร์ทดแทน ซึ่งคาดว่าโครงการต่างๆในปีนี้จะช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น เรื่องเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสีเขียว Green Office การท่องเที่ยว ฐานเรียนรู้ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การจัดการขยะ พลังงานทดแทน การสร้างชุมชนเชิงนิเวศต้นแบบ และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

โดยปีนี้หลายโครงการงบประมาณจะถูกจัดสรรไปยังหน่วยงานภายในโดยตรง เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว ดังนั้นคงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกหน่วยงานในการขับเคลื่อนโครงการให้ประสบความสำเร็จต่อไป

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการพัฒนาผู้นำการเกษตรยุคใหม่ รุ่นที่ 2 (MAGLEAD#2) สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 15 มิถุนายน 2561

18/6/2561 15:14:33
40

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการพัฒนาผู้นำการเกษตรยุคใหม่ รุ่นที่ 2 (MAGLEAD#2) สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 14 มิถุนายน 2561

18/6/2561 14:48:07
27

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการพัฒนาผู้นำการเกษตรยุคใหม่ รุ่นที่ 2 (MAGLEAD#2) สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 7 มิถุนายน 2561

12/6/2561 10:58:32
64

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการพัฒนาผู้นำการเกษตรยุคใหม่ รุ่นที่ 2 (MAGLEAD#2) สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 8 มิถุนายน 2561

12/6/2561 10:57:40
41

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการพัฒนาผู้นำการเกษตรยุคใหม่ รุ่นที่ 2 (MAGLEAD#2) สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

5/6/2561 15:53:19
71

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการพัฒนาผู้นำการเกษตรยุคใหม่ รุ่นที่ 2 (MAGLEAD#2) สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 1 มิถุนายน 2561

5/6/2561 15:05:19
43

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการพัฒนาผู้นำการเกษตรยุคใหม่ รุ่นที่ 2 (MAGLEAD#2) สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

30/5/2561 11:48:36
87

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการพัฒนาผู้นำการเกษตรยุคใหม่ รุ่นที่ 2 (MAGLEAD#2) สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

30/5/2561 11:47:15
86

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพในมิติ งาน เงิน คน”

14/2/2561 10:53:55
229

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

14/2/2561 10:51:11
171