นโยบายการบริหารงานของผู้อำนวยการกองแผนงาน


ปรับปรุงข้อมูล : 15/6/2554 0:00:00     อ่าน : 3743

นโยบายการบริหารงานของผู้อำนวยการกองแผนงาน

 1.มุ่งพัฒนางานในกองให้เป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือ และไว้วางใจของผู้บริหาร  และบุคลากรในมหาวิทยาลัย
 2.มุ่งเน้นการประสานงานระหว่างหน่วยงานแบบกัลยาณมิตร  และเอื้ออาทรต่อกัน
 3.ส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงาน  และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
 4.ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานและบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Team Work)  สมานฉันท์  และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 5.สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 6.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงาน ทั้งในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ ริเริ่มงานใหม่ ๆ
 7.ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานแบบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 8.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม  และดูงานทั้งภายใน ประเทศและต่างประเทศ
 9.สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนทำผลงานวิชาการ  เพื่อขอตำแหน่งชำนาญการ  และเชี่ยวชาญ
10.สนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก เช่น  การเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา  การศึกษาดูงาน  เป็นต้น
11.สนับสนุนระบบการประกันคุณภาพหน่วยงาน  โดยการมีส่วนร่วมจากทุกคนในกอง
12.ส่งเสริมและสนับให้บุคลากรเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของกอง  สำนักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัย  เพื่อสืบทอดและ   มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และของไทย
13. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการควบคุมภายใน : การบริหารความเสี่ยงของกอง โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรเพื่อเป็นการป้องกัน/ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน