กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Planning Division

ประวัติความเป็นมา

      กองแผนงานเป็นหน่วยงานที่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการวางแผน และการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นงานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยเป็นหน่วยงานที่นำเสนอข้อมูลในรูป แบบต่างๆ ทั้งด้านข้อมูลพื้นฐาน และการวิเคราะห์ วิจัยทางสถิติ โดยจัดทำเป็นเอกสารและรายงาน เพื่อให้ผู้บริหารนำ ไปใช้ประกอบการตัดสินใจในด้านการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งมีประวัติความเป็นมาดังนี้
พ.ศ.2523  เป็นงานวางแผน สังกัดกองบริการการศึกษา
พ.ศ.2527 กองแผนงานได้ดำเนินการบริหารจัดการในระดับกองเป็นการภายใน
พ.ศ.2532 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนในสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2531 ให้แบ่งส่วนราชการของสำนักงานอธิการบดีออกเป็นกองกลาง กองบริการการศึกษาและกองห้องสมุด จึงแบ่งส่วนราชการของกองต่างๆ โดย ให้เป็นงานแผนงาน ในกองกลาง
พ.ศ.2533ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นกองแผนงาน จากคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย ตามหนังสือที่ ทม   ๐๒๐๒/๒๘๓๔ู ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2533 โดยได้ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2535 ตามที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 107 ตอนที่ 7 ลงวันที่ 31 มกราคม 2535 โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการภายในกอง ออกเป็น 5 งาน คือ
1.งานธุรการ
2.งานวิจัยสถาบัน
3.งานวางผังแม่บท
4.งานวิเทศสัมพันธ์
5.งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
พ.ศ.2548  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2548 สภามหาวิทยาลัยมีประกาศจัดตั้งและแบ่งหน่วยงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นการภายใน โดยได้จัดตั้งกองวิเทศสัมพันธ์ ขึ้น ดังนั้น ปัจจุบันกองแผนงาน จึงมีส่วนราชการภายในกองเหลือ 4 งานคือ
1.งานธุรการ
2.งานวิจัยสถาบัน
3.งานวางผังแม่บท
4.งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
 
พ.ศ.2550  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2550 มหาวิทยาลัยมีประกาศแบ่งหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่างานตามมติสภา มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2550 โดยให้แบ่งหน่วยงานในกองแผนงานดังนี้  
1.งานบริหารและธุรการ  

2.งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง    
3.งานวิจัยสถาบัน   
4.งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
 

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านงานนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

        มุ่งพัฒนางานนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็ง  สามารถนำเสนอข้อมูลเพื่อการวางแผนและตัดสินใจแก่ผู้บริหารอย่างถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถให้คำแนะนำด้านนโยบายและแผนแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี