รักษาการผู้อำนวยการกองแผนงาน

-

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Tel. , E-mail sirilak@mju.ac.th

งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Tel. 0 5387 3115 , E-mail sirilak@mju.ac.th
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Tel. , E-mail phiphat_ic@mju.ac.th
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Tel. 0 5387 3114 , E-mail wannapa@mju.ac.th
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
Tel. 0 5387 3110 , E-mail wilarporn_n@mju.ac.th
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Tel. 0 5387 3112 , E-mail pushita@mju.ac.th
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Tel. 0 5387 3114 , E-mail tanayalak@mju.ac.th

งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
Tel. 0 5387 3116 , E-mail warunsiri@mju.ac.th
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
Tel. 0 5387 3117 , E-mail meena@mju.ac.th
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Tel. 0 5387 3117 , E-mail vorakan_ch@mju.ac.th
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Tel. 0 5387 3117 , E-mail pakarat@mju.ac.th

งานวิจัยสถาบัน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Tel. 0 5387 3118 , E-mail mayura-c@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. 053-873179 , E-mail watcharap@mju.ac.th
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Tel. 0 5387 3110 , E-mail thitikorn@mju.ac.th
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Tel. 0 5387 3118 , E-mail thanatcha@mju.ac.th

งานอำนวยการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. 0 5387 3184 , E-mail pam@mju.ac.th
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Tel. 053-873118 , E-mail kaewpom@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. , E-mail kamonmas_jr@mju.ac.th
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Tel. , E-mail precha_m@mju.ac.th