กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Planning Division
SAR กองแผนงานและผลการประเมิน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานในกองแผนงาน
โครงสร้างกองแผนงาน
งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง
งานวิจัยสถาบัน
งานอำนวยการ
บัญชีนวัตกรรมไทย
ระบบ eMENSCR
รายละเอียดคำของบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาภาคเหนือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
banner ลงทุน 67.png
invest.png
ขั้นตอนการดำเนินงานในการให้บริการขึ้นเว็บไซค์ของกองแผนงาน
คู่มือการใช้งาน2.pdf
ด่วน.gif
ด่วน-1.gif
ด่วนที่สุด.gif
ผลการวิเคราะห์แนวโน้มด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ปี2564-ศูนย์การศึกษาแนวโน้มและอนาคต(CTFS).pdf

           

                                    ผู้อำนวยการกองแผนงาน   เบอร์โทรศัพท์ 053-873120
งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง เบอร์โทรศัพท์ 053-873111-12, 3114-15
                      งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล เบอร์โทรศัพท์ 053-873116-7
งานวิจัยสถาบัน         เบอร์โทรศัพท์ 053-873118
งานอำนวยการ เบอร์โทรศัพท์ 053-873110, 3113
เบอร์โทรสาร   053-873121
    
    
     
กองแผนงาน ชั้น 3 อาคารสำนักมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่ 63 หมู่ที่ 4  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50290