Name
ตารางความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2559
ตารางความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2560
ตารางความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2561
ตารางความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2562
ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2555
ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2556
รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2558