กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Planning Division
งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการของสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2556
วันที่ 11 กันยายน 2556 ที่ใต้อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการของสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2556 โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการของสำนักงานอธิการบดีจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ วิมล นายชุมพล รินคำ นายสมบัติ ศรีจันทร์ดร และ นางกฤษณา วิมล โดยในพิธีดังกล่าว อาจารย์ รชฏ เชื้อวิโรจน์ ได้กล่าวมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และมอบของที่ระลึก หลังจากนั้นก็ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสำงานอธิการบดีเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ปรับปรุงข้อมูล : 9/12/2556 11:26:46     ที่มา : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1771

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

กองแผนงานจัดประชุมเตรียมชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง กองแผนงาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ดุษฎี รองอธิการบดี เป็นประธานจัดประชุมเตรียมชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ที่ได้รับการพิจารณากรอบวงเงินเบื้องต้นจากสำนักงบประมาณ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุมดังนี้คณะสารสารสนเทศและการสื่อสารคณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรวิทยาลัยพลังงานทดแทนสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมกองเทคโนโลยีดิจิทัลกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ
10 พฤษภาคม 2565     |      14