กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Planning Division

โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำการเกษตรยุคใหม่ (MAGLEAD) ระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม - 12 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่ โดยในวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นสัปดาห์แรกของการอบรม ได้มีพิธีเปิดโดยรองผู้ว่าราชการจึงหวัด (นายกฤษณ์ ธนาวาณิชย์) และมีวิทยากรหลัก (Keynote speaker) คือ ศ. ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน มาให้ความรู้เกี่ยวกับ Sustainable life and development รวมถึง วิทยากรเสวนา (Panel speaker) ได้แก้ ผศ. ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ ดร.กฤษฎา โสภา และคุณไพโรจน์ ภัสสรภิญโญสกุล มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง 1) Agricultural scenario under Thailand 4.0 policy 2) Free trade regional competition และ 3) Smart agriculture and food supply chain

ปรับปรุงข้อมูล : 12/7/2560 9:44:11     ที่มา : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 770

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2566
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัย (สนม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รก.รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ซึ่งมีผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนงานและผู้รับผิดชอบงานด้านแผนของหน่วยงาน เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การสัมมนาในครั้งนี้กองแผนงานจัดขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในสำนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าหมาย และสามารถสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานสำนักงานมหาวิทยาลัยที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ผู้บริหารและบุคลากรได้รับทราบ พร้อมรับทราบบทบาทของ สนม. และหน่วยงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา สนม. จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดมความคิดเห็นในการทบทวนแผน และคิดกลยุทธ์ในการพัฒนา สนม.ให้ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ความต้องการของผู้รับบริการ และพัฒนา สนม.ให้เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี กล่าวว่า “ปัจจุบันสำนักงานมหาวิทยาลัยอยู่ในช่างของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร และระบบการบริหารจัดการให้เอื้อต่อการสนับสนุนการดำเนินงานในรูปแบบ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทุกหน่ายงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย ต้องเตรียมพร้อมและปรับตัวให้ทันการณ์และเหมาะสม จึงจำเป็นต้องมีการทบทวนกลยุทธ์การดำเนินงาน และทิศทางการพัฒนาสำนักงานมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน รามถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้มีประสิทธิภาพเพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน และเป็นคู่มือในการกำกับการดำเนินงานของทุกหน่วยงาน ให้บรรลุเป้าหมายอย่างประสิทธิกาพ การสัมมนาในครั้งนี้จะสามารถกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาสำนักงานมหาวิทยาลัย และสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยบรรจุตามยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป”
17 พฤศจิกายน 2565     |      164