กองแผนงานจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา และการจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย

ปรับปรุงข้อมูล : 3/9/2563 14:57:55     ที่มา : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 86

กลุ่มข่าวสาร :

วันที่ 1 กันยายน 2563 กองแผนงานจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา และการจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีประเด็นสำคัญคือ แนวทางการขับเคลื่อนแผนบริหารมหาวิทยาลัยระยะ 4 ปี สู่แผนปฏิบัติการประจำปี และแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

ข่าวล่าสุด