กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Planning Division

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่ปีที่ 100 (จาก 2477 สู่ 2577) สู่การปฏิบัติ" ระดับส่วนงานและหน่วยงาน ณ ห้องแคทลียาควีนสิริกิติ์ ซึ่งสืบเนื่องจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดรายละเอียดการขับเคลื่อนการดำเนินงาน รวมถึงผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนในแต่ละประเด็นแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ปีที่ 100 ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ไปเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 โดยได้มีการจัดทำเป็นร่างประกาศแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบขึ้น ดังนั้น จึงจัดการสัมมนาในครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหารระดับส่วนงานและหน่วยงานให้รับทราบ และร่วมขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ต่อไป Weerapon Thongma ณัฐวุฒิ ดุษฎี ลุงชาย ซ้อมเรียกไว้จะได้ชิน

ปรับปรุงข้อมูล : 3/9/2563 15:39:24     ที่มา : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 918

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"
วันที่ 12 กันยายน 2565 กองแผนงานเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖” ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา บรรยายพิเศษ เรื่อง “แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570” และท่านอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา) ได้นำเสนอนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย รวมถึงคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้นำเสนอร่างแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยและกิจกรรมโครงการที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารงานและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งได้ระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดกลยุทธ์และกิจกรรมโครงการสำคัญ (Flagship Project) ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1)ด้านวิชาการ พัฒนานักศึกษาและนานาชาติ 2) ด้านวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3)ด้านบริหารการบริหารจัดการ(ระบบ งาน คน) และ 4) ด้านบริหารการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณ เพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ให้เป็นรูปธรรมต่อไป
12 กันยายน 2565     |      109
ร่วมต้อนรับประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ผู้อำนวยการกองแผนงาน ร่วมให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พร้อมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในโอกาสทึ่คณะศึกษาดูงานมาเยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ การจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย
1 มิถุนายน 2565     |      137
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย ของสภามหาวิทยาลัย
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กองแผนงานจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย โดยมี ศ.กิตติคุณ ดร.สุรินทร์  พงศ์ศุภสมิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลััยผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมเป็นกรรมการ ทำหน้าที่กลั่นกรองผลการดำเนินงานตามแผนบริหารมหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
27 พฤษภาคม 2565     |      177