การขับเคลื่อนการจัดตั้งคณะสัตวแพทย์ศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์

ปรับปรุงข้อมูล : 3/9/2563 16:18:21     ที่มา : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 232

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓
ขอรับการแนะนำการขับเคลื่อนการจัดตั้งคณะสัตวแพทย์ศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งการบริหารงบประมาณในภาวะวิกฤษเศรษฐกิจ

ข่าวล่าสุด