กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Planning Division

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการนำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบการจัดอันดับ SDGs Impact Ranking ประจำปี พ.ศ. 2565 ดำเนินการโดยคณะทำงานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับ SDGs Impact Ranking นำโดย ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์) ประธานคณะทำงาน และผศ.ดร.ปวีณา ฉัตรสูงเนิน คณะทำงานผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำข้อมูล ทีมคณะทำงาน ร่วมกับกองวิเทศสัมพันธ์ และกองแผนงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมการนำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบในครั้งนี้ด้วย

ปรับปรุงข้อมูล : 14/11/2565 16:04:11     ที่มา : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 237

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

กองแผนงานได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567"
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 กองแผนงานได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567" ขึ้น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและได้มอบนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และสำนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าหน่วยงาน เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เครดิตภาพ: ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18 ตุลาคม 2566     |      83
หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผลได้รับเกียรติจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ในการเป็นวิทยากร
วันที่ 29 กันยายน 2566 หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล กองแผนงาน ได้รับเกียรติจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษแก่ผู้ข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเด็น "ทิศทาง นโยบาย และแผนบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567" ณ ซัมมิท กรีนวัลเลย์ เชียงใหม่ คันทรีคลับ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
29 กันยายน 2566     |      123