กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Planning Division

เมื่อวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2566 นางสิริลักษณ์  ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน นางสาววิไลพร  นามวงค์  รักษาการหัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง นางมยุรา ชูทอง หัวหน้างานวิจัยสถาบัน และนายวรุณสิริ  สุจินดา รักษาการหัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา ประจำปี 2566 เรื่อง "บทบาทของสถาบันอุดมศึกษากับ 13 หมุดหมายพลิกโฉมประเทศไทย" ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

ปรับปรุงข้อมูล : 24/5/2566 15:47:37     ที่มา : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 29

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2566 นางสิริลักษณ์  ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน นางสาววิไลพร  นามวงค์  รักษาการหัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง นางมยุรา ชูทอง หัวหน้างานวิจัยสถาบัน และนายวรุณสิริ  สุจินดา รักษาการหัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา ประจำปี 2566 เรื่อง "บทบาทของสถาบันอุดมศึกษากับ 13 หมุดหมายพลิกโฉมประเทศไทย" ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
24 พฤษภาคม 2566     |      30
โครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ : หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย สำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสิริลักษณ์  ศรีสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกองแผนงาน ได้บรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ "กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กับการขับเคลื่อน “การพัฒนาองค์กร”: การวางแผน โครงสร้าง อัตรากำลัง งบประมาณ วิจัยสถาบัน" ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ ครั้งที่ 2 โดยในการนี้มีผู้ร่วมบรรยายอีก 1 ท่าน ได้แก่ นายวรุณสิริ  สุจินดา  รักษาการหัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล ซึ่งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2566-2570 และนโยบายสภามหาวิทยาลัย 9 ด้าน เป็นต้น ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 70 ปี   ทั้งนี้มีหัวหน้างาน/ฝ่าย เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย จำนวน 50 ท่าน
24 พฤษภาคม 2566     |      33
ประชุมคณะทำงานจัดทำโครงการศูนย์ธรรมชาติบำบัดและการแพทย์แผนไทย
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 กองแผนงานจัดการประชุมคณะทำงานจัดทำโครงการศูนย์ธรรมชาติบำบัดและการแพทย์แผนไทย โดยมีรองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) ทำหน้าที่ประธานคณะทำงาน รองอธิการบดี (ผศ.พาวิน มะโนชัย) เป็นรองประธานคณะทำงาน ร่วมกับรองอธิการบดี (รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล) และคณะทำงานผู้แทนจากส่วนงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญที่หารือคือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเกี่ยวกับศูนย์ธรรมชาติบำบัดและการแพทย์แผนไทยภาพรวมของมหาวิทยาลัย
23 พฤษภาคม 2566     |      11
การประชุมชี้แจงเพื่อขับเคลื่อนแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ.2564-2570 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566-2570
รองอธิการบดี (รศ.จักรพงษ์  พิมพ์พิมล) และผู้อำนวยการกองแผนงาน (นางสิริลักษณ์  ศรีสวัสดิ์) เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงเพื่อขับเคลื่อนแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ.2564-2570 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566-2570 เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ที่สอดคล้องกับประเด็นและเป้าหมายการพัฒนาของประเทศ และเป็นกลไกสำคัญในการแปลงกรอบแนวนโยบายของรัฐลงสู่การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้นโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาสาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
10 เมษายน 2566     |      107