คำของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


ปรับปรุงข้อมูล : 18/11/2559 12:40:22     อ่าน : 2930

คำของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

- หนังสือนำ
-  (บก.61-02) แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- (บก.61-03) ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฟอร์มแตกตัวคูณ  
- (บก.61-04) แบบรายงานการจัดทำแผน/ผล การปฏิบัติงานงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ 2561
- การจัดทำงบประมาณลักษณะบูรณา(สำนักงบประมาณ 21 ตค.59)
- การประชุมขี้แจงการจัดทำงบประมาณบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- แผนภาพความเชื่อมโยง แผนงานบูรณาการ ปี 2560
- ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
- เป้าหมาย-ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จำแนกตามยุทธศาสตร์ ปรับปรุง ณ วันที่ 30 ส.ค.59
- ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนฯ 12 ปี และ เป้าหมายบูรณาการ 28 แผน (.PDF ขาวดำ)  (ต้นฉบับ สี)
- การทบทวนการทำงบประมาณแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน
- คู่มือการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- การจัดชี้แจงทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เบื้องต้น)
- แบบฟอร์มโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อพัฒนา Research Unit
- เอกสารเพิ่มเติมบูรณาการฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง (ฟอร์มใหม่)
- เอกสารเพิ่มเติมบูรณาการ การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
- เอกสารเพิ่มเติมบูรณาการ พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
- เอกสารเพิ่มเติมบูรณาการ พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
- เอกสารเพิ่มเติมบูรณาการ พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
เรื่องขอข้อมูลเพิ่มเติม คำขอ 61 แผนบูรณาการยกระดับฯ
- เอกสารประกอบการจัดทำงบประมาณลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- ขั้นตอนการบริหารโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตามประเด็นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาให้ความสำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
- แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ปีงบประมาณ 2561 (New)