ระบบรายงานผลการดำเนิน และความก้าวหน้างบลงทุน ปี 2564


ปรับปรุงข้อมูล : 18/2/2564 14:52:22     อ่าน : 1466

หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คณะผลิตกรรมการเกษตร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะวิทยาศาสตร์

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

กองเทคโนโลยีดิจิทัล

Dash Board