ข้อมูลระบบออนไลน์ Real Time

ปีการศึกษา พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

https://planning2.mju.ac.th/goverment/20111119104835_planning/Doc_25650301122452_701733.png

รูปเล่มรายงานการวิเคราะห์ Ftes
้อมูลระบบออนไลน์ ณ วันที่

https://planning2.mju.ac.th/goverment/20111119104835_planning/Doc_25650530102359_515302.jpg


ปรับปรุงข้อมูล 25/4/2566 8:57:00
, จำนวนการเข้าดู 1376