ระบบรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายการรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(หน่วยงาน/ส่วนงานสามารถเข้ารายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายฯ โดยเลือกที่ชื่อหน่วยงาน/ส่วนงานนั้น ๆ)

คณะวิทยาศาสตร

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม คณะสารสนเทศและการสื่อสาร คณะผลิตกรรมการเกษตร
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร คณะสัตวแพทยศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยพลังงานทดแทน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
คณะศิลปศาสตร์ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาโดยงานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง


ปรับปรุงข้อมูล 29/3/2567 11:49:30
, จำนวนการเข้าดู 0