กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Planning Division
01 โครงการตามยุทธศาตร์ชาติ ปี 2568
กฎ ระเบียบ หนังสือเวียน ราคามาตรฐาน
การก่อหนี้ผูกพัน
การจัดทำคำขอ และการส่งโครงการแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565
การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
การจัดทำแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทุกแหล่ง
ข้อมูลประกอบการติดตามแผน/ผลการปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ
คำของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คำของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คู่มือ
นโยบายส่วนกลาง
แบบฟอร์มโครงการสำคัญสภาพัฒ
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566
แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนพัฒนาพืชกัญชงสู่พาณิชย์
รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 2)
รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
รายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สรุปการประชุมหารือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2559 - 2560
เอกสารประกอบการจัดทำงบประมาณ
เอกสารประกอบการจัดทำเงินรายได้
เอกสารประกอบการประชุมโครงการแนวทางการบูรณาการแผนปฏิบัติการ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) เชิงพื้นที่
เอกสารประกอบการประชุมแผนปฏิบัติการ SME 66
เอกสารประกอบอื่นๆ
เอกสารอื่น ๆ
การกำชับให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ.2559 งบดำเนินงาน ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี
รายงานผลการดำเนินงาน2561.pdf

           

                                    ผู้อำนวยการกองแผนงาน   เบอร์โทรศัพท์ 053-873120
งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง เบอร์โทรศัพท์ 053-873111-12, 3114-15
                      งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล เบอร์โทรศัพท์ 053-873116-7
งานวิจัยสถาบัน         เบอร์โทรศัพท์ 053-873118
งานอำนวยการ เบอร์โทรศัพท์ 053-873110, 3113
เบอร์โทรสาร   053-873121
    
    
     
กองแผนงาน ชั้น 3 อาคารสำนักมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่ 63 หมู่ที่ 4  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50290