กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Planning Division
1.ร่างแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
10.แนวคิดเกี่ยวกับประเทศไทย 4.0
11.เอกสารนำเสนอ มหาวิทยาลัยรวมใจ ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 รีทรีทสภามหาวิทยาลัย 20 สิงหาคม 2559
2.เอกสารนำเสนอแผน 12 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3.ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
4.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
5.เอกสารนำเสนอยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
6.เอกสารนำเสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
7.นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
8.นโยบายการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
9. 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต
จุดเน้นเชิงนโยบาย นพ.ธีระเกียรติ_2Mar17.pdf
นโยบาย นพ.ธีระเกียรติ.pdf
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับประกาศราชกิจจา_30Dec16.PDF
สรุปจุดเน้นเชิงนโยบาย นพ.ธีระเกียรติ_2Mar17.pdf

           

                                    ผู้อำนวยการกองแผนงาน   เบอร์โทรศัพท์ 053-873120
งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง เบอร์โทรศัพท์ 053-873111-12, 3114-15
                      งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล เบอร์โทรศัพท์ 053-873116-7
งานวิจัยสถาบัน         เบอร์โทรศัพท์ 053-873118
งานอำนวยการ เบอร์โทรศัพท์ 053-873110, 3113
เบอร์โทรสาร   053-873121
    
    
     
กองแผนงาน ชั้น 3 อาคารสำนักมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่ 63 หมู่ที่ 4  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50290