กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Planning Division
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะศิลปศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
0 รูปเล่มรายงานความพึงพอใจบัณฑิตใหม่ 2558-2559.pdf

           

                                    ผู้อำนวยการกองแผนงาน   เบอร์โทรศัพท์ 053-873120
งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง เบอร์โทรศัพท์ 053-873111-12, 3114-15
                      งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล เบอร์โทรศัพท์ 053-873116-7
งานวิจัยสถาบัน         เบอร์โทรศัพท์ 053-873118
งานอำนวยการ เบอร์โทรศัพท์ 053-873110, 3113
เบอร์โทรสาร 053-873121
    
    
     
กองแผนงาน ชั้น 3 ตึกสำนักมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่ 63 หมู่ที่ 4  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50290