ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Planning Division

           

                                    ผู้อำนวยการกองแผนงาน   เบอร์โทรศัพท์ 053-873120
งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง เบอร์โทรศัพท์ 053-873115
                      งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล เบอร์โทรศัพท์ 053-873116-7
งานวิจัยสถาบัน         เบอร์โทรศัพท์ 053-873118
งานบริหารและธุรการ เบอร์โทรศัพท์ 053-873110-1
เบอร์โทรสาร 053-873121
    
    
     
กองแผนงาน ชั้น 3 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่ 63 หมู่ที่ 4  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50290