ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Planning Division
01.ตารางการสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ปีการศึกษา 2556
02.ตารางผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2557 (เพื่อใช้ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาฯ) จำแนกตามหลักสูตร
03.ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ปีการศึกษา 2558
ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ปีการศึกษา 2560
การสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลับแม่โจ้ปีการศึกษา 2552 (QA)
การสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2554
การสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2555
การสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2557 ระดับตรี โท เอก
จุดเด่น-จุดด้อยที่ควรปรับปรุง.docx
ตารางสรุปความพึงพอใจของผู้ประกอบการฯ จำแนกตามคณะ ปีการศึกษา 2555.rar
ตารางสรุปความพึงพอใจของผู้ประกอบการฯ จำแนกตามคณะ ปีการศึกษา 2556
ตารางสรุปความพึงพอใจของผู้ประกอบการฯ ปีการศึกษา 2555.rar
ตารางสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการฯ จำแนกตามคณะ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2555.rar
รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ปีงบประมาณ 2554 (โดย สนง.สถิติ)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการในการทำงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2553
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการในการทำงานของบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2553

           

                                    ผู้อำนวยการกองแผนงาน   เบอร์โทรศัพท์ 053-873120
งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง เบอร์โทรศัพท์ 053-873115
                      งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล เบอร์โทรศัพท์ 053-873116-7
งานวิจัยสถาบัน         เบอร์โทรศัพท์ 053-873118
งานบริหารและธุรการ เบอร์โทรศัพท์ 053-873110-1
เบอร์โทรสาร 053-873121
    
    
     
กองแผนงาน ชั้น 3 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่ 63 หมู่ที่ 4  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50290