กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Planning Division
บัญชีนวัตกรรมไทยและสิ่งประดิษฐ์ไทย
ราคามาตรฐานระดับประเทศ
หลักการจำแนกงบประมาณ
อัตราราคางานต่อหน่วย
เอกสารประกอบการจัดทำคำขอสิ่งก่อสร้าง
คชจแนวทางการพิจารณางปมปจปี(ฝึกอบรม โฆษณา เดินทางตปท)มค59.PDF
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของสวนราชการ(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555
หลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์และอัตราคชจงปมปจปีที่เบิกจ่ายในลักษณะตชวและสาธารณู(มค59).PDF
หลักเกณฑ์อัตราใช้จ่ายและแนวทาการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561.pdf

           

                                    ผู้อำนวยการกองแผนงาน   เบอร์โทรศัพท์ 053-873120
งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง เบอร์โทรศัพท์ 053-873111-12, 3114-15
                      งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล เบอร์โทรศัพท์ 053-873116-7
งานวิจัยสถาบัน         เบอร์โทรศัพท์ 053-873118
งานอำนวยการ เบอร์โทรศัพท์ 053-873110, 3113
เบอร์โทรสาร   053-873121
    
    
     
กองแผนงาน ชั้น 3 อาคารสำนักมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่ 63 หมู่ที่ 4  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50290