กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Planning Division
กองแผนงานจัดประชุมเตรียมชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง กองแผนงาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ดุษฎี รองอธิการบดี เป็นประธานจัดประชุมเตรียมชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ที่ได้รับการพิจารณากรอบวงเงินเบื้องต้นจากสำนักงบประมาณ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุมดังนี้คณะสารสารสนเทศและการสื่อสารคณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรวิทยาลัยพลังงานทดแทนสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมกองเทคโนโลยีดิจิทัลกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ
10 พฤษภาคม 2565     |      269
มหาวิทยาลัยจัดการประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดนโยบายสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 5 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยจัดการประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดนโยบายสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมสำคัญคือการพิจารณาร่างนโยบายสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก่อนนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สันติวงษ์ เป็นประธานคณะทำงาน และมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิร่วม เป็นคณะทำงาน ทั้งนี้ ท่านอธิการบดี และรองอธิการบดีให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมด้วย กองแผนงานทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน
10 พฤษภาคม 2565     |      197
การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่ปีที่ 100 (จาก 2477 สู่ 2577) สู่การปฏิบัติ
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่ปีที่ 100 (จาก 2477 สู่ 2577) สู่การปฏิบัติ" ระดับส่วนงานและหน่วยงาน ณ ห้องแคทลียาควีนสิริกิติ์ ซึ่งสืบเนื่องจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดรายละเอียดการขับเคลื่อนการดำเนินงาน รวมถึงผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนในแต่ละประเด็นแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ปีที่ 100 ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ไปเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 โดยได้มีการจัดทำเป็นร่างประกาศแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบขึ้น ดังนั้น จึงจัดการสัมมนาในครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหารระดับส่วนงานและหน่วยงานให้รับทราบ และร่วมขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ต่อไป Weerapon Thongma ณัฐวุฒิ ดุษฎีลุงชาย ซ้อมเรียกไว้จะได้ชิน
3 กันยายน 2563     |      1182
การเจรจาแนวทางสร้างความความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – มหาวิทยาลัยอิวาเตะ
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฏี รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ , อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ Prof. Akira Iwabuchi อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น และคณะ ในโอกาสมาบรรยายพิเศษ “ แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น” เพื่อนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลสัตว์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมรองผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย ี้นอกจากนี้ได้มีการเจรจาแนวทางสร้างความความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – มหาวิทยาลัยอิวาเตะในระยะต่อไปด้วย
3 กันยายน 2563     |      998
ทั้งหมด 14 หน้า