กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Planning Division
กองแผนงานร่วมหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับ สวทน. เกี่ยวกับการสร้างความเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 หารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับ สวทน. เกี่ยวกับการสร้างความเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2560 ที่จะถึงนี้ ทาง สวทน. พร้อมให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการสร้างนักศึกษาให้มีความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ทั้งในเชิงวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา เครือข่ายความร่วมมือ และโครงสร้างพื้นฐาน เช่น Co-working space อีกทั้งเตรียมต่อยอดสนับสนุนโครงการเกษตรอินทรีย์ของมหาวิทยาลัย โดยจะจัดการอบรม Young smart farmers ขึ้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้
27 กรกฎาคม 2559     |      1916
กองแผนงานแม่โจ้ ร่วมกับกองแผนงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมหารือเพื่อพัฒนาชุดโครงการเชิงบูรณาการระหว่างทั้ง 2 มหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 กองแผนงานแม่โจ้ ร่วมกับกองแผนงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมหารือเพื่อพัฒนาชุดโครงการเชิงบูรณาการระหว่างทั้ง 2 มหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธาน และมีนักวิจัยจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย รวมทั้งทีมงานจาก สวทช. เข้าร่วมระดมความคิดเห็นประมาณ 50 ท่านการประชุมครั้งนี้ถือเป็นเวทีที่ 2 ต่อเนื่องจากการประชุมครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในครั้งนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นเจ้าภาพ โดยได้นำเสนอศักยภาพจากการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นด้านเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งผลงานวิจัยที่โดดเด่น อาทิเช่น การแปรรูปอาหาร การพัฒนาพันธุ์ข้าว การผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำอินทรีย์ เวชสำอาง การผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ ฯลฯ หลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อหาช่องทางการพัฒนาโครงการความร่วมมือระหว่างทั้งสองสถาบันซึ่งผลการประชุมได้ข้อสรุปว่า ทั้งสองมหาวิทยาลัยจะบูรณาการเอาองค์ความรู้ นักวิจัย และทรัพยากรที่มีอยู่ มาร่วมกันพัฒนาชุดโครงการเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และตอบสนองความต้องการของภาคเอกชน และแก้ปัญหาชุมชนสังคมในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง โดยมุ่งเน้นใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) อาหารและสุขภาพ (Food and Health) 2) พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Environment and Energy) 3) วัฒนธรรมล้านนา (Internationalization to Lanna)โดยหลังจากนี้ทีมนักวิจัยแต่ละด้านจะได้ร่วมกันพัฒนากรอบแนวคิดชุดโครงการ โดยมีกองแผนงานทั้งสองแห่งเป็นผู้ประสานงาน และจะจัดให้มีเวทีในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นของการบูรณาการการทำงานในเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
22 กรกฎาคม 2559     |      1196
ผู้อำนวยการกองแผนงานประชุมหารือหลักสูตรผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ร่วมกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
วันที่ 15 ก.ค. 59 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ กองแผนงาน คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือกับผู้แทนจาก สปก. ในการเตรียมความพร้อมการจัดหลักสูตรผู้นำเกษตรกรเกษตรอินทรีย์รุ่นใหม่ ที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 35 คน โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้จะเป็นผู้รับผิดชอบในการฝึกอบรมด้านวิชาการ เพื่อสร้างเกษตรกรอินทรีย์รุ่นใหม่ที่คิดเป็น ทำเป็น มีความมุ่งมั่น และเป็นผู้นำ เพื่อเข้าสู่ที่ดินของ สปก. ทั่วประเทศต่อไป
15 กรกฎาคม 2559     |      876
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการแปรรูป อาหาร และวัฒนธรรมล้านนา
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 กองแผนงาน ได้ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย จำนวนประมาณ 40 คน เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาชุดโครงการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยที่ประชุมมีความเห็นว่าทิศทางการพัฒนาเชิงรุกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับทิศทางยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความสอดคล้องกันอยู่แล้ว และมีหลายประเด็นที่สามารถร่วมกันพัฒนาโครงการเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศ และจังหวัดได้ โดยสามารถสรุปได้ 4 ประเด็น ดังนี้ 1. พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Energy and Environment) 2. อาหารและสุขภาพ (Food and Health) 3. วัฒนธรรมล้านนาสู่สากล (Lanna internationalize) 4. เกษตรกรรมยั่งยืน (Sustainable Agricultural)ซึ่งหลังจากนี้นักวิจัยที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น จะร่วมกันพัฒนากรอบแนวคิด จัดเตรียมชุดโครงการ และร่วมประชุมกับคณะผู้บริหาร และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกครั้งในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม สนอ.5 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อนำเสนอแนวคิดและพัฒนาชุดโครงการร่วมกันต่อไป
13 กรกฎาคม 2559     |      942
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายละเอียดแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับที่ 12 (พศ. 2560-2564) ด้านวิชาการ พัฒนานักศึกษาและนานาชาติ
สัมมนาทบทวนแผน 12 ด้านวิชาการ พัฒนานักศึกษา และความเป็นนานาชาติ15 มิถุนายนเมื่อวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ด้านวิชาการ พัฒนานักศึกษา และนานาชาติ” ที่ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ โครงการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารทั้งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดีด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษา และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาด้านวิชาการและความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยในอีก 5 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะ 15 ปี (พ.ศ.2555-2569) โดยตั้งเป้ามุ่งสู่การเป็น Organic Green และ Eco. University ภายใต้แนวคิดการพัฒนาที่เคารพและเป็นมิตรกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมทั้งการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนและมีความสุข โดยได้ใช้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าวเป็นหลักในช่วงแผนพัฒนาระยะที่ 11 ที่กำลังจะสิ้นสุดลงในปี พ.ศ.2559 นี้ และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนว่าเป็นทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้นในช่วงแผนพัฒนาระยะที่ 12 ที่กำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำแผน ผู้บริหารและหน่วยงานที่รับผิดชอบในประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆได้ร่วมกันทบทวนยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาในด้านที่ตนเองรับผิดชอบ โดย มุ่งเน้นให้เกิดความต่อเนื่องและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระยะ 15 ปี แต่ปรับปรุงบางกลยุทธ์ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมตัวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในอนาคตอันใกล้นี้ ในเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ได้จัดให้มีการเสวนาเรื่อง “ทิศทางการพัฒนานักศึกษาในห้องเรียน นอกห้องเรียน และความเป็นนานาชาติ” เพื่อนำเสนอแนวคิดทิศทางการพัฒนาด้านดังกล่าวในมุมมองของผู้บริหารและหน่วยงานที่รับผิดชอบ นำโดยท่านอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ หลังจากนั้นจึงได้เปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็น โดยผลการประชุมเชิงปฏิบัติการสามารถสรุปเนื้อหาที่สำคัญได้ดังต่อไปนี้ ในด้านการพัฒนาวิชาการในห้องเรียนในอนาคตนั้น มีประเด็นสำคัญที่จะต้องได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างคุณภาพในเชิงวิชาการแก่นักศึกษาและมหาวิทยาลัย ได้แก่ 1. ด้านหลักสูตร ต้องมีทบทวนหลักสูตรให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างแท้จริง ซึ่งแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรในอนาคต จะมุ่งเน้นหลักสูตรที่เกิดจากความเก่งของมหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแต่ละวิทยาเขต เช่นหลักสูตรด้านป่าไม่ของแม่โจ้แพร่ หลักสูตรการประมงของชุมพร หรือหลักสูตรเกษตรอินทรีย์ของเชียงใหม่ รวมทั้งหลักสูตรที่กำลังเป็นที่ต้องการของสังคม เช่น หลักสูตรสมาร์ทฟาร์ม หลักสูตรเกษตรกรรมยั่งยืน หรือหลักสูตรการดูแลต้นไม้ใหญ่ (รุกขกร) เป็นต้น 2. ด้านคุณภาพของบัณฑิต ต้องจัดการกระบวนการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ พัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถ และพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน 3. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ต้องพัฒนาคุณภาพทุกด้านให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพทั้งภายนอกภายใน มาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานระดับนานาชาติ ด้านการพัฒนานักศึกษา ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) จากกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับ 4 ประเด็น คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาวินัย การพัฒนาวิธีคิด และการพัฒนาด้านกายภาพรองรับการให้บริการนักศึกษา เช่น หอพัก ที่จอดรถ รถสาธารณะ และสนามกีฬา เป็นต้น รวมทั้งมีการหารือเพื่อทบทวนรูปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ไม่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านวิชาการในห้องเรียนของนักศึกษา และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่รุ่นน้องที่จะตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อไปในอนาคต ด้านการต่างประเทศ ได้นำเสนอแผนการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ และการพัฒนาเพื่อรองรับความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยทั้งด้านกายภาพ หลักสูตรนานาชาติ การให้บริการชาวต่างชาติ ความร่วมมือกับต่างประเทศ การพัฒนาวิชาการ และพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นสากล อาทิเช่น การเพิ่มกิจกรรมนักศึกษาระดับนานาชาติ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ การสหกิจศึกษาในต่างประเทศ การพัฒนาช่องทางการสื่อสาร และการพัฒนาศักยภาพทางภาษาแก่นักศึกษาและบุคลากร เป็นต้น ซึ่งหลังจากนี้ ผู้บริหารและหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง 3 ด้าน จะได้นำผลสรุปและข้อเสนอแนะไปพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิตและความเป็นนานาชาติ ในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 12 ต่อไป โดยจะมีการจัดสัมมนาวิพากษ์แผนในภาพรวมอีกครั้งในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม และถ่ายทอดแผนแก่ทุกหน่วยงานให้ได้รับทราบและร่วมกันขับเคลื่อนในเดือนสิงหาคม 2559 ต่อไป
24 มิถุนายน 2559     |      977
การจัดทำตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์รายบุคคล(KPIs) และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IDP) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 14-15 มกราคม 2559 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้. จัดฝึกอบรมการจัดทำตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์รายบุคคล(KPIs) และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IDP) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้บุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดีได้มีแนวทางในการจัดทำข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการให้เป็นทิศทางเดียวกัน โดยมี นางศิริวิช ดโนทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากร โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวณัฐฐินีย์ สินฉิม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอรม มีบุคลากรทุกหน่วยงานเข้าร่วมจำนวนมาก ณ อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26 มกราคม 2559     |      583
การประชุมหารือเพื่อจัดทำรายละเอียด “โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (MJU GMS Wellness Hub)”
เมื่อวันที่ 6 มค. 59 ได้มีการประชุมหารือเพื่อจัดทำรายละเอียด  “โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (MJU GMS Wellness Hub)” ซึ่งเป็นโครงการที่หาวิทยาลัยได้เสนอคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการได้ให้ความเห็นชอบคำของบประมาณดังกล่าวในเบื้องต้น แล้ว ทั้งนี้มหาวิทยาลัยต้องจัดทำรายละเอียดโครงการ เพื่อประกอบการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ภายใต้การมีส่วนร่วมจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม
6 มกราคม 2559     |      308
ทั้งหมด 241 หน้า