กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Planning Division
1 หลักเกณฑ์แนวทางวิธีปฏิบัติฯการถอดแบบคำนวณราคารกลางงานกอ่สร้าง ตุลาคม 2560.pdf
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐.PDF
การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ รายการค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ลว 29 เมษายน 2558 ว68.pdf
ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ2560 กรณีวงเงินไม่เกิน500000บาท.pdf
ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย งานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ2560.pdf
ประกาศกระทรวงการคลัง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง.pdf
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม 2560.PDF
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง 2561 (กุมภาพันธ์ 2561).pdf
หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี 6 กพ 50.pdf
หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม ตุลาคม 2560.pdf
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ มติ ครม..pdf
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ตุลาคม 2560.pdf
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ตุลาคม 2560 (มีนิยามครุอาคาร).pdf
อัตราราคางานต่อหน่วย มกราคม 2561.pdf

           

                                    ผู้อำนวยการกองแผนงาน   เบอร์โทรศัพท์ 053-873120
งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง เบอร์โทรศัพท์ 053-873111-12, 3114-15
                      งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล เบอร์โทรศัพท์ 053-873116-7
งานวิจัยสถาบัน         เบอร์โทรศัพท์ 053-873118
งานอำนวยการ เบอร์โทรศัพท์ 053-873110, 3113
เบอร์โทรสาร   053-873121
    
    
     
กองแผนงาน ชั้น 3 อาคารสำนักมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่ 63 หมู่ที่ 4  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50290