ERP

ภาระกิจผู้บริหาร

E-Document

E-Meeting

MJU - Mail

MJU

https://planning2.mju.ac.th/goverment/20111119104835_planning/Doc_25631229113443_977046.jpg
no
ระบบติดตาม/รายงานความก้าวหน้าของงาน 
ระบบความพึงพอใจของผู้ประกอบการ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติgoverment/20111119104835_planning/Doc_25580706143845_817403.gif
ระบบฐานข้อมูลสนับสนุน การจัดทำคำขอ/จัดสรร งบประมาณ(ด้านบุคลากร)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ประกอบการ goverment/20111119104835_planning/Doc_25580706143845_817403.gif
ความพึงพอใจของบัญฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 2563goverment/20111119104835_planning/Doc_25580706143845_817403.gif
ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ปี 2562
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
อัตราค่างานต่อหน่วย
ประกาศกรอบวิจัยสถาบันปีงบประมาณ 2563 
แบบเสนอโครงการวิจัยสถาบัน
แผนผังความเชื่องโยงโครงสร้างผลผลิต/โครงการของสถาบันอุดมศึกษาฯ ปีงบประมาณ 2563 
ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2560
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต  ปีการศึกษา2561
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานในกองแผนงาน 
ข้อมูลนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2563
 E-Book นำเสนอเอกสาร 
 ปฏิทินกิจกรรม
 ระบบออกเลขหนังสือ
 แบบประเมินเกี่ยวกับเว็บไซต์
ข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้